Tặng tài khoản xem phim 3D SBS chuyên dùng cho kính thực tế ảo.